Nieuws

Nieuws

15 december 2022: Handhaving Nederlandse Arbeidsinspectie heeft nut

Elk jaar vinden op de werkvloer ongevallen plaats of worden mensen ziek door hun werk. Een goed arbozorgsysteem vermindert de kans op ongevallen en gezondheidsklachten. Een belangrijk onderdeel van het arbozorgsysteem is de wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E), een plan van aanpak en een basiscontract met een arbodienst of arbodeskundige.

Veel kleine ondernemers voldoen niet aan deze verplichting. Reden voor de Arbeidsinspectie om controles uit te voeren om de ondernemers te wijzen op deze wettelijke verplichting. De afgelopen periode zijn 395 werkgevers in de computerindustrie, 1137 werkgevers in de hoveniersbranche en 460 werkgevers in de bouwmaterialenindustrie benaderd. Zij zijn gevraagd om de genoemde basisdocumenten ter beoordeling naar de inspectie op te sturen. Werkgevers die ondermaatse documenten aanleverden zijn gewaarschuwd of bezocht. Al eerder zijn kleine ondernemers in de houtverwerkende industrie en in de papier- en kartonindustrie op deze wijze benaderd. Op dit moment worden kleine ondernemers in de meubelbranche, glasbewassing en hotelbranche gecontroleerd.

Dat deze interventie van de Arbeidsinspectie noodzakelijk was, en effect sorteert, blijkt wel uit de resultaten. Zo had maar 30% van de kleine ondernemers in de bouwmaterialenbranche bij de start van het project een goede RI&E. In de computerindustrie was dit 21% en in de hoveniersbranche 22%. Na het interventieproject lag dit percentage bij alle drie de sectoren op 98%. De bedrijven die nu nog geen correcte RI&E hebben, zijn bezocht door de Arbeidsinspectie en waar nodig zal er handhavend worden opgetreden.

Voldoen aan de Arbeidsomstandighedenwet is een verplichting voor iedere ondernemer. Maar ook deze verplichting valt en staat met een goede handhaving.

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie

5 december 2022: Goede arbeidsomstandigheden, daar verdien je geld mee!

Waarom zou je in Nederland goede arbeidsomstandigheden moeten promoten? Het is toch al super geregeld? We zijn toch een vooraanstaande economie?

Het is al jaren zo dat er wekelijks een dodelijk bedrijfsongeval plaatsvindt. Jaarlijks overlijden ongeveer 4.000 mensen als gevolg van beroepsziekten, waarvan zo’n 3.000 ten gevolge van werken met gevaarlijke stoffen. In 2020 waren er ongeveer 77.000 ongevallen met meer dan 4 dagen arbeidsverzuim. Arbo duur? probeer eens een ongeval!

Met goede arbeidsomstandigheden verdien je geld!

 • Lager verzuim leidt tot minder directe en indirecte kosten (bv. vervangingskosten). Dit geldt ook voor minder ongevallen;
 • In veel gevallen staat er iets over het moeten hebben van een RI&E in een polis van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of bedrijfsongevallenverzekering. Zonder RI&E geen dekking;
 • Stel je voor dat je als werkgever aansprakelijk wordt gesteld voor gezondheidsschade van een medewerker. Met aantoonbare goed zorg voor arbeidsomstandigheden sta je sterker;
 • Wanneer de arbeidsomstandigheden als goed bekend staan, dan zullen medewerkers minder snel vertrekken. Andersom zal het makkelijker zijn om personeel te werven. In een tijd waarin degene die de medewerkers heeft het werk heeft, is dit natuurlijk uitermate belangrijk.
 • En tenslotte……….met goede arbeidsomstandigheden voorkom je boetes van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Goede arbeidsomstandigheden begint met een RI&E.

1 november 2022: Hybride opleiding Middelbare Veiligheidskunde (MVK)

18 januari 2023 start er weer een nieuwe opleiding tot Middelbaar Veiligheidskundige (MVK). Wij hebben inmiddels uitgebreide ervaring met het aanbieden van online lessen. Naast natuurlijk leerzaam en informatief, zijn onze lessen dynamisch en interactief. Dit zijn belangrijke elementen om een lesdag online te willen volgen.

Wij gaan de MVK-lessen in hybride-vorm aanbieden, met een mix tussen online (12) en offline (5) lesdagen. De online lesdagen volgt iedereen vanachter zijn eigen laptop of pc en de offline lesdagen zijn klassikaal op onze eigen leslocatie in Gorinchem. Uiteraard ook coronaproof. Als er geen samenkomsten mogelijk zijn, dan worden alle lesdagen online gegeven.

Dus, 5 keer klassikaal als het kan en alles online als het moet!

Wil je meer informatie? klik snel op deze link en download de brochure.

17 september 2022: Ontbreken RI&E en plan van aanpak direct beboetbaar.

Slechts 45% van de bedrijven in Nederland heeft een R&E. De RI&E vormt de elementaire basis voor goed beleid voor gezond en veilig werken op organisatieniveau. Het niet kunnen tonen van een RI&E of plan van aanpak is direct beboetbaar.

Wat betekent dat nu concreet voor het ontbreken van een RI&E of plan van aanpak: de normbedragen voor boetes worden maximaal respectievelijk €4.500,- en €3.000,-. Het aantal medewerkers bepaalt uiteindelijk de hoogte van de boete.

Normbedragen gelden voor bedrijven met meer dan 500 medewerkers. Voor bedrijven met minder medewerkers geldt het volgende percentage:

 • bedrijven of instellingen met minder dan 5 werknemers betalen 10 procent;
 • bedrijven of instellingen met 5 tot en met 9 werknemers betalen 20 procent;
 • bedrijven of instellingen met 10 tot en met 39 werknemers betalen 30 procent;
 • bedrijven of instellingen met 40 tot en met 99 werknemers betalen 50 procent;
 • bedrijven of instellingen met 100 tot en met 249 werknemers betalen 60 procent;
 • bedrijven of instellingen met 250 tot en met 499 werknemers betalen 80 procent.

Wanneer een bedrijf met 7 medewerkers geen RI&E heeft, dan kan een boete worden opgelegd van €900,-. Voor de duidelijkheid: dat is geen afkoopsom. Er moet nog steeds een RI&E worden opgesteld.

9 juli 2022: Arbeidsveiligheidsscan laaggeletterdheid/anderstaligen

Het zo veilig mogelijk laten werken en gezond houden van medewerkers, dat is waar het ons om gaat. Om dat te bereiken is het van groot belang dat de informatie over veiligheid aansluit bij de geletterdheid en taalvaardigheid van medewerkers.

Om u een beeld te geven over laaggeletterdheid:

 • 2,5 miljoen mensen, dit is 1 op de 6 van de volwassenen, is laaggeletterd
 • 57% van de laaggeletterde mensen werken

Het is van groot belang dat ook laaggeletterde mensen op de juiste manier op de hoogte worden gebracht van de arbeidsrisico’s en op een voor hun aansluitende manier werkinstructies ontvangen. Zo’n 80% van de Nederlanders kan goed lezen tot op het zogenaamde B1 niveau. Dat is een manier van schrijven waarbij veel alledaagse en werk gerelateerde taal wordt gebruikt. Heel veel werkinstructies zijn echter geschreven op het zogenaamde C1-leesniveau. Daarbij wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van complexe teksten en lange technische instructies. Dat is een niveau waar zo’n 85% van de Nederlanders moeite mee heeft! Stelt u zich eens voor wat dat betekent voor de beoogde overdracht van veiligheidskennis in de dagelijkse praktijk.

Het gaat goed met de werkgelegenheid in Nederland. Zo goed, dat er wegens krapte op de arbeidsmarkt steeds vaker anderstaligen worden ingehuurd uit het buitenland, zoals bijvoorbeeld Polen, Bulgarije, Roemenië. Vaak zijn deze mensen de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig. Het communiceren over veilig werken is dan een enorme uitdaging. Door miscommunicatie kunnen gevaarlijke situaties op de werkplek ontstaan.

Alle reden voor Arbode om over te gaan tot de ontwikkeling van de zogenaamde arbeidsveiligheidsscan laaggeletterdheid/anderstaligen. Deze scan bestaat uit de volgende onderdelen.

 • Samen met u inventariseren we op welk niveau uw veiligheidsinformatie is geschreven en wordt gedeeld en wat het niveau van geletterdheid is van de medewerkers in uw organisatie. Dat geeft inzicht in de eventuele risico’s die ontstaan door het niet aansluiten van de niveaus van beiden.
 • Vervolgens ondersteunen we bij het maken van een plan van aanpak, waarbij we advies uitbrengen over de mogelijkheden om de overdracht van veiligheidskennis beter aan te laten sluiten bij het taalvaardigheidsniveau van uw medewerkers. Daarbij bespreken we graag welke de alternatieve manieren zijn, om kennis rondom veiligheid effectief over te dragen aan laaggeletterde en anderstalige medewerkers, zodat ook zij veiligheidsinformatie begrijpen en kunnen toepassen. Dat kan door het aanpassen van het taalniveau, maar bijvoorbeeld ook door visuele vertaling van de informatie of het inzetten van apps.

Wilt u meer weten? Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. Neem contact op met Masja van Loy, mvloy@arbode.nl, 06-45880117.

Masja van Loy is veiligheidskundige. Haar afstudeerscriptie had als onderwerp laaggeletterdheid. Haar interesse in laaggeletterdheid is ontstaan in haar 22 jaar werkervaring in de bouw, waarbij zij regelmatig te maken kreeg met laaggeletterde collega’s, die (werk)instructies niet of niet volledig hadden begrepen. Dat heeft geleid tot haar zoektocht naar kennisoverdracht op maat. Tijdens het onlangs gehouden VCA-congres was Masja één van de sprekers.

14 mei 2022: Kosten en baten van de RI&E

Uit onderzoek blijkt dat 1 euro investering in gezond en veilig werken gemiddeld 2,20 euro oplevert (Bron: ISSA).

Wat zijn nu de kosten en baten van een RI&E. Onderstaand overzicht geeft dit schematisch weer.

Voor een volledige toelichting wordt verwezen naar de volgende “link”.

(Bron: Steunpunt RI&E).