Zelfinspectietool gevaarlijke stoffen

In Nederland komen dagelijks meer dan een miljoen werknemers in aanraking met gevaarlijke stoffen tijdens hun werk, wat aanzienlijke risico’s met zich meebrengt. Uit recente cijfers blijkt dat jaarlijks 3.000 mensen overlijden als gevolg van blootstelling aan deze stoffen en dat er jaarlijks ruim 100.000 gezonde levensjaren verloren gaan.

Gevaarlijke stoffen kunnen op diverse manieren vrijkomen, zoals in de chemische industrie waar ze worden geproduceerd. Echter, ook in andere sectoren komen werknemers ermee in aanraking, bijvoorbeeld door het gebruik van producten als verf, lijm, inkt, en schoonmaakmiddelen, of door werkprocessen die gevaarlijke stoffen veroorzaken, zoals dieselmotoremissie, lasrook, en kwartsstof. De gevolgen van blootstelling aan deze stoffen kunnen ernstig zijn voor de gezondheid en zijn vaak pas op langere termijn zichtbaar. Bewustzijn van de gevaren en risico’s van gevaarlijke stoffen is daarom van groot belang, evenals het nemen van passende maatregelen.

Om werkgevers te ondersteunen in het nakomen van hun wettelijke verplichtingen met betrekking tot arbeidsomstandigheden, is er een zelfinspectietool gevaarlijke stoffen beschikbaar met 4 stappen https://www.zelfinspectie.nl/zelfinspecties/werken-met-gevaarlijke-stoffen

Stap 1: Inventariseren
Identificeer alle gevaarlijke stoffen waaraan werknemers mogelijk worden blootgesteld.

Stap 2: Beoordelen
Evalueer de blootstellingsrisico’s van de geïdentificeerde gevaarlijke stoffen.

Stap 3: Maatregelen
Implementeer passende maatregelen om blootstelling te voorkomen of te minimaliseren.

Stap 4: Borging
Zorg voor de continuïteit van genomen maatregelen door middel van monitoring, training, en aanpassingen indien nodig.

Deze stappen, vastgelegd in de Arbowetgeving, bieden een gestructureerde aanpak om de veiligheid op de werkplek te waarborgen en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Mocht u geen capaciteit hebben om de inventarisatie en -evaluatie zelf te doen, dan kan u een beroep doen op Arbode, professionals in preventie.