Cursus Toezichthouder steigerbouw en gebruik

Inleiding

Bij veel werkzaamheden op hoogte wordt gebruik gemaakt van steigers.
Conform het Arbobesluit moet een arbeidsmiddel, waarvan de veiligheid afhangt van installatie, na de installatie en voordat het voor de eerste maal in gebruik wordt genomen, gekeurd worden op de juiste wijze van installatie en veilig functioneren. Dit keuren is conform de “Richtlijn Steigers” voorbehouden aan de steigerbouwer welke beschikt over het certificaat “Steigerinspectie”.

Het Arbobesluit zegt echter ook dat een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, periodiek moet worden geïnspecteerd. De “Richtlijn Steigers” geeft aan dat dit bij steigers in de bouwnijverheid elke 2 weken dient te gebeuren.
Om deze 2-wekelijkse inspectie uit te mogen voeren stelt de “Richtlijn Steigers” een aantal eisen m.b.t. de kennis die hiervoor benodigd is. De cursus Toezichthouder steigerbouw en steigergebruik is hierop afgestemd.

De Toezichthouder steigerbouw en steigergebruik moet voldoende vakinhoudelijke kennis hebben om gedurende zowel de montage, gebruiksperiode als demontage van de steiger, te adviseren op het gebied van de arbeidsveiligheid.
Na het volgen van de cursus beschikt de deelnemer dan ook over voldoende kennis en vaardigheden om een steiger periodiek op de juiste wijze te kunnen inspecteren op zijn veilige staat.

Theoriegedeelte:
• Bestaat uit een PowerPointpresentatie welke d.m.v. diverse didactische werkvormen gepresenteerd wordt;
• Daar waar noodzakelijk wordt e.e.a. gevisualiseerd door uiteenzetting op een whiteboard en/of flipover;
• Op het eind van de cursus wordt de theoretische kennis getoetst.

Praktijkgedeelte:
• Bestaat uit het beoordelen van foto’s welke met name betrekking hebben op steigerconstructies die opgebouwd zijn in zowel een industriële omgeving als een bouwomgeving;
• Indien mogelijk (praktijkgedeelte is namelijk geen eis vanuit de Richtlijn Steigers): opgebouwde steiger welke m.b.v. een checklist door de deelnemers kan worden gecontroleerd op veiligheidsaspecten.

We verzorgen deze cursus zowel in company als via open inschrijving.

Informatie aanvragen over de cursus Toezichthouder steigerbouw en gebruik

Informatie aanvragen

Kom je er niet uit? Bel ons!

Heeft u vragen dan kunt u via het contactformulier uw vraag stellen of bellen met een van onze binnendienst medewerkers.