Beleidsverklaring

De directie van Arbode streeft naar een optimale bedrijfsvoering, waarbij het voldoen aan de verwachtingen van de opdrachtgever door middel van het leveren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en een optimale veiligheid voor eigen medewerkers en derden, de hoogste prioriteit heeft.

Om deze doelstelling te realiseren heeft Arbode een managementsysteem in de organisatie geïntegreerd dat in overeenstemming is met ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018, ISO27001:2017, VCA2017/6.0 en VCU2011/05.

Missie

Het op een professionele wijze ondersteunen van bedrijven en organisaties op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu.

“HEALTH IS OUR MISSION, SAFETY IS OUR VISION”.

De medewerkers zijn het kapitaal van de onderneming. Wij helpen graag bij het gezond houden van de medewerkers en dus de organisatie, zowel onze eigen organisatie als die van onze opdrachtgevers!

Visie

Onze opdrachtgevers ondersteunen in het optimaliseren van hun bedrijfsprocessen zowel op het gebied van arbeidsomstandigheden als kwaliteit. Een langdurig partnership ontstaat door kwaliteit te combineren met een eerlijke prijs waarbij betrouwbaarheid en integriteit essentieel zijn.

Strategische doelstellingen

Voor de komende 5 jaar hebben wij een strategisch plan. Onze belangrijkste strategische doelstellingen zijn:

 • De positie van marktleider op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu verder verstevigen.
 • De loketfunctie van brede levering van het dienstenpallet positioneren.
 • Implementeren en uitvoeren van een volledig geïntegreerd businessmodel.
 • Langdurig partnership met onze klanten, leveranciers en medewerkers.
 • Onderscheiden door innovatie, ontwikkeling en borging.

Informatiebeveiliging

Arbode spant zich volledig in om binnen haar macht, alles te doen ter voorkoming van lekken van data en privacy. Arbode committeert zich eraan wet- en regelgeving na te leven in al haar activiteiten.

Arbode zet zich in voor de bescherming van beveiliging, integriteit en beschikbaarheid van alle fysieke en elektronische informatiedragers binnen de organisatie zodat aan de geldende wet- en regelgeving, operationele en contractuele eisen wordt voldaan. De algemene doelstellingen voor informatiebeveiliging binnen Arbode zijn:

 • Zorgen voor naleving van de geldende wet- en regelgeving en richtlijnen;
 • Voldoen aan de vereisten voor de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid voor medewerkers van Arbode en andere belanghebbenden;
 • Het vastleggen van beheersmaatregelen ter bescherming van Arbode data en datasystemen tegen diefstal, misbruik en andere vormen van schade en/of verlies;
 • Het motiveren van administrators en medewerkers zich verantwoordelijk en betrokken te voelen en over voldoende kennis te beschikken van informatiebeveiliging teneinde de risico’s op beveiligingsincidenten zo ver mogelijk te minimaliseren;
 • Zorgdragen voor de continuïteit van de dienstverlening van Arbode ook gedurende optreden van beveiligingsincidenten;
 • Zorgdragen dat de bescherming van persoonsgegevens (privacy) gewaarborgd blijft;
 • Zorgdragen dat de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de infrastructuur en de geleverde diensten van Arbode geborgd blijft;
 • Voldoen aan de eisen uit de ISO 27001:2017;
 • Zorgdragen dat de externe serviceproviders voldoen aan Arbode’s informatiebeveiliging behoeften en eisen.
 • Zorgen voor flexibiliteit en een aanvaardbaar niveau van beveiliging voor de toegang tot informatiesystemen van Arbode.

Veiligheidsstrategie Informatiebeveiliging

De bedrijfsstrategie van Arbode en het raamwerk voor risicomanagement zijn opgenomen in ons managementsysteem.

Kwaliteit

Iedere taak wordt zoveel mogelijk klantgericht georganiseerd, waarbij de grootste aandacht wordt gegeven aan het voorkomen van fouten. De directie ziet bij de toewijzing van taken erop toe dat alle medewerkers beschikken over de benodigde kennis, gegevens en middelen om optimaal en efficiënt te kunnen functioneren.

Alle medewerkers worden betrokken bij het streven naar verbetering op het gebied van bedrijfsprocessen, veiligheid, gezondheid en milieu. Zij worden gemotiveerd om verbeteringen in processen en methodes te bewerkstelligen. Hiertoe worden de medewerkers opgeleid in principes en methodes van verbetering waar dat mogelijk is. Verschillende methodes van monitoring en meting worden gebruikt om weer te geven in hoeverre de kwaliteitsdoelstellingen zijn behaald.

In onze strategie en het kwaliteitsactieplan worden de doelstellingen genoemd die ons beleid verder uitwerken. Tijdens de beoordeling door de directie wordt bepaald of de doelstellingen zijn gerealiseerd of dat bijstelling noodzakelijk is. Gezien het belang dat de directie van Arbode hecht aan het kwaliteitssysteem, heeft zij zich persoonlijk belast met het toezicht op en de instandhouding van het in dit handboek vastgelegde systeem.

Eén van de doelstellingen van ons bedrijf is het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van onze werknemers, tijdelijke werknemers en derden, alsmede het milieu. Ons beleid is er dan ook op gericht persoonlijk letsel, materiële en milieuschade zoveel mogelijk te voorkomen. Dit gebeurt aan de hand van een inventarisatie en evaluatie van de in ons bedrijf voorkomende risico’s. Recent is hiertoe tevens een programma veiligheidsbewustzijn en gedrag opgezet en geïmplementeerd.

Indien veranderende wetten en normen, veranderingen op het gebied van techniek of milieu daartoe aanleiding geven, zullen wij ons beleid op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu aanscherpen. Aanpassing zal tevens plaats vinden indien interne ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Door middel van deze verklaring wordt het personeel op de hoogte gebracht van de intenties, die de directie ten aanzien van Veiligheid, Gezondheid en Milieu heeft. Instructie, overleg en toezicht op genoemde gebieden worden als prioriteiten in onze bedrijfsvoering gezien.

Door terugkoppeling van de opgedane ervaringen streven wij naar voortdurende verbetering van ons VGM-beleid. Dit beleid wordt door ons bedrijf verspreid bij de instructie van nieuwe medewerkers en jaarlijks in de diverse toolboxmeetings.

De heer Barrie Houtman is KAM-coördinator. De in het managementsysteem vastgelegde werkwijzen zijn van toepassing op alle door Arbode aanvaarde opdrachten en uit te voeren werkzaamheden.

Gorinchem, 1 januari 2022

P.C. Valk

Directeur Arbode BV

R.W. van Mook

Directeur Arbode Consultancy BV

Kom je er niet uit? Bel ons!

Heeft u vragen dan kunt u via het contactformulier uw vraag stellen of bellen met een van onze binnendienst medewerkers.